დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება

იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით, რეგიონებში მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება.

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კორპუსები 5 ქალაქში: თბილისში,  ზუგდიდში, ქუთაისში, რუსთავსა და ბორჯომში აშენდება.

მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, სრულად გარემონტებული ბინა 7000 დევნილ ოჯახს გადაეცემა.

სააგენტო დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით სოფლად სახლებსაც შეისყიდის. „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, სააგენტო დევნილი ოჯახისთვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის.   

პროექტის ფარგლებში, კომისია განიხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 1 ან მეტი ქულა.

მნიშვნელოვანია, რომ სახლების უმეტესობას თან ახლავს მიწის ნაკვეთები, რაც დევნილებისთვის შემოსავლის დამატებით წყაროს წარმოადგენს.

„სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში თანხის  რაოდენობა  ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება:   

 • ოჯახი, რომელიც შედგება 1 წევრისგან – 22 000 ლარი;
 • ოჯახი, რომელიც შედგება 2 წევრისგან – 25 000 ლარი;
 • ოჯახი, რომელიც შედგება 3 წევრისგან – 28 000 ლარი;
 • ოჯახი, რომელიც შედგება 4 წევრისგან – 31 000 ლარი;
 • ოჯახი, რომელიც შედგება 5 წევრისგან – 34 000 ლარი;
 • ოჯახი რომელიც შედგება 6 წევრისგან – 37 000 ლარი;
 • ოჯახი რომელიც შედგება 7 წევრისგან – 40 000 ლარი;
 • ოჯახი რომელიც შედგება 8 წევრისგან – 43 000 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ წევრზე დამატებით 3000 ლარი.  

საცხოვრებელი ფართის შესყიდვა შესაძლებელია დევნილი ოჯახის თანადაფინანსებითაც განხორციელდეს.

საცხოვრებელი ფართის შესყიდვის თაობაზე განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, დევნილ ოჯახებს სახლის შერჩევისთვის 6-თვიანი ვადა ეძლევათ.

სააგენტო დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით, ბინებს სამშენებლო კომპანიებისგან შეისყიდის. ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართების შესყიდვა, კონკურსის წესით, წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად, ღიად და გამჭვირვალედ ხდება.

პროექტის ფარგლებში, სააგენტო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის, გარემონტებულ ბინებს შეისყიდის.

2019 წლიდან,  დაიწყო ახალი პროგრამა, რომელიც კონკრეტულად ვეტერანი დევნილების განსახლებაზეა მიმართული. ვეტერან დევნილებს აქამდეც ჰქონდათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღოთ განსახლების ნებისმიერ პროგრამაში. ახალი პროგრამის ფარგლებში კი,  მათთვის სპეციალური კვოტები გამოიყო.

გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი დევნილების გრძელვადიანი განსახლებისთვის, ეკონომიკური, სოციალური და საგანმანათლებლო ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვან აქტივობებს ითვალისწინებს.

მთელი საქართველოს მასშტაბით, დევნილი ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 200-მდე კერძო სახლი შენდება.

მარნეულში უკვე დასრულდა სოფლის ტიპის დასახლების მშენებლობა დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ადგილზე წლებია ცხოვრობენ და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევიან.

პროექტი ითვალისწინებს დევნილთა დასახლებებში მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ასევე, საბავშვო ბაღების მშენებლობასა და რეაბილიტაციას.

პროექტს – „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის“ ლტოლვილთა დანიის საბჭო ახორციელებს.  

სააგენტო, შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის შედეგად,  სახელმწიფო საკუთრებაში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართებს საკუთრებაში გადასცემს.  

დაკანონების პროცესი, იძულებით გადაადგილებულ პირებს საკუთარი ქონების განკარგვის შესაძლებლობას აძლევს. 

დევნილი ოჯახების ინტერესების გათვალისწინებით, მათი უშუალო მოთხოვნიდან გამომდინარე,  სააგენტო კომპაქტური განსახლების ობიექტებში არსებული საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემის პროცედურებაც ახორციელებს.

დაკანონების პროცესთან დაკავშირებულ ყველა ღონისძიებას, მათ შორის, კომპაქტური განსახლების ობიექტებში აზომვითი სამუშაოების ჩატარებას სააგენტო საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოფს.

აღნიშნული პროცედურების გასატარებლად, საჭიროა, ამხანაგობის თავმჯდომარემ სააგენტოს საერთო სარგებლობის ფართების ამხანაგობისთვის გადაცემის თაობაზე განცხადებით მომართოს.

გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტო დევნილ ოჯახებს ქირის თანხით უზრუნველყოფს. ქირის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია, კრიტერიუმების შესაბამისად, იღებს.

პროექტით სარგებლობა შეუძლია დევნილს:

 • რომელსაც სახელმწიფოსგან არ მიუღია საცხოვრებელი ფართი (მათ შორის, არც ფულადი კომპენსაცია) და საკუთრებაში არ აქვს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
 • რომელიც ცხოვრობს ნგრევად ობიექტში, რაც დასტურდება შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით;
 • რომელიც ცხოვრობს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში, რომელიც არ შეესაბამება მინიმალურ საცხოვრებელ სტანდარტებს;
 • რომელიც დარეგისტრირებულია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 30001-ზე ნაკლებს;

რომელსაც „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი, ამავე კანონის შესაბამისად იმყოფება თავშესაფარში ან კრიზისულ ცენტრში და ეწურება იქ ყოფნის პერიოდი.

გადაუდებელი ან განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტო  დევნილებს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით უზრუნველყოფს. ერთჯერადი დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია, კრიტერიუმების შესაბამისად, იღებს. ფულადი დახმარების გაცემა 6 თვეში ერთხელ არის შესაძლებელი.

პროექტით სარგებლობა შეუძლია დევნილს, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს:

 • ოჯახის წევრის გარდაცვალება – თუ გარდაცვლილის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 001-ზე ნაკლებს;
 • თუ დევნილი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 30 001-ზე ნაკლებს;
 • ონკოლოგიური დაავადება;
 • მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის სტატუსი;
 • თუ ოჯახის შემადგენლობაში არის 3 და მეტი 18 წელზე ნაკლები ასაკის ოჯახის წევრი;
 • ქირურგიული ოპერაციის საჭიროება – თუ დევნილი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 001-ზე ნაკლებს;
 • ომის ვეტერანის/ომში დაღუპულის ან მარჩენალდაკარგულის სტატუსი – თუ ოჯახში არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანი ან ოჯახის წევრს მინიჭებული აქვს ომში დაღუპულის/მარჩენალდაკარგულის სტატუსი;
 • მარტოხელა მშობლის/ქვრივის სტატუსი (რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი ან შვილები).

განსახლების პროექტების ფარგლებში  განაცხადის შევსება,  ასევე ქირისა და ერთჯერადი დახმარების მოთხოვნით განცხადების დაწერა იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს სააგენტოსა და მის ტერიტორიულ სამმართველოებში და ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ნებისმიერ იუსტიციის სახლში შეუძლიათ.  

განაცხადების მიღების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, მათ შორის ვადები წინასწარ ქვეყნდება. „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, განაცხადების მიღება მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს.

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო:

 • ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა N15ა
 • ქ. გორი, სამების ქუჩა N1;               
 • ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. N20;
 • ქ. ქუთაისი, ი. აბაშიძის გამზ. N27;
 • ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N106.