დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამები

პროგრამის ფარგლებში, ყველა დევნილსა და ეკომიგრანტს, რომელიც 2018-2020 წლებში სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხა, სააგენტო  საცხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებლამდე გადაადგილების  ხარჯებს აუნაზღაურებს.

სააგენტო ხელს უწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირებს დაეუფლონ შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას.

პროგრამის მიზანს, დასაქმების პერსპექტივის შექმნის გზით იძულებით გადაადგილებული პირების  სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი საარსებო მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს.

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ დევნილს ან ეკომიგრანტს, რომელიც სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  2018-2020 წლებში ჩაირიცხა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტს - 032 2 140241

პროგრამის ფარგლებში, სააგენტო, დევნილებს და ეკომიგრანტებს, თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის ან გაზრდის მიზნით, ხელსაწყოებსა და ტექნიკას გადასცემს.

ერთ ბენეფიციარზე გაიცემა მაქსიმუმ 3 სახელობო იარაღი,  რომელთა ღირებულება 2 000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს ის დევნილები და ეკომიგრანტები წარმოადგენენ, რომლებმაც:

  • 2015-2020 წლებში დაასრულეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამაზე სწავლა;
  • ან/და 2015-2020 წლებში დაასრულეს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამა;
  • ან/და 2015-2020 წლებში დაასრულეს სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა“.

შერჩეულია 100 - ზე მეტი პროფესია, რომელთა კურსდამთავრებულებსაც პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ.   

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტს - 032 2 140241

„ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის“ მიზანს დევნილთა და ეკომიგრანტთა სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. 

მეწარმე დევნილები და ეკომიგრანტები მათი საქმიანობის გაფართოებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შესაძენად 4000-7500 ლარის ფარგლებში დაფინანსდებიან.  ჯამში, გრანტს 20 მეწარმე მიიღებს, რომლებიც საკუთარ საწარმოებში მინიმუმ ერთი დევნილის ან ეკომიგრანტის დასაქმების ვალდებულებას აიღებენ.

„ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამა“ სააგენტოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია „Action Against Hunger“ მიერ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ხორციელდება.

პროგრამის დეტალები იხილეთ აქ.

ბიზნეს გეგმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტს - 032 2 140241

„დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ მიზანს იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება წარმოადგენს. დევნილები სასოფლო-სამეურნეო და თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული ინიციატივების მხარდაჭერის მიზნით გრანტებს მიიღებენ.

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა 65 001-დან 100 001-მდე სოციალური ქულის მქონე დევნილებს შეუძლიათ.  სააგენტო შესაბამის ტექნიკას, დანადგარებსა და ხელსაწყოებს, ჯამში 200 იძულებით გადაადგილებულ პირს შეუსყიდის.

პროგრამის დეტალები იხილეთ აქ.

საგრანტო განაცხადი

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტს - 032 2 140241

„სასათბურე მეურნეობის მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ მიზანს დევნილებისა და განსახლებული ეკომიგრანტების სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერა და მათი შემოსავლის ზრდა წარმოადგენს. 

საგრანტო პროგრამა  სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები დევნილებისა და ეკომიგრანტების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  240 კვ.მ ზომის სათბურის მოწყობას ითვალისწინებს.  ჯამში, 15 პროექტი  დაფინანსდება და პრიორიტეტი ე.წ საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიენიჭებათ. 

„სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“ სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი პროექტის „ზრდა საქართველოში“ ფინანსური რესურსების გაერთიანებით ხორციელდება და გრანტის მაქსიმალური ოდენობა 14 000 ლარს შეადგენს.

პროგრამის დეტალები იხილეთ აქ.

საგრანტო განაცხადი - სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტს - 032 2 140241